•  EMAIL: yogaworldfestival@yahoo.com
  •  PHONE: +91-8056138661,+91-9941220755
  •  ADDRESS: 42 / 49, Raja Street, Padi, Chennai-600050.